Thức trọn đêm nay để nhớ người
Tôi nhớ đến người chỉ em thôi
Đêm nay thức còn nhiều đêm nữa
Tôi vẫn nhớ người dẫu xa xôi .
Em ở phương trời có nhớ không
Hay em đã vội quên mất rồi
Có còn nhớ đến đêm chăn gối
Nhớ đến lời thề lúc bên tôi.